REGULAMIN

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 4. Terminy płatności za produkt
 5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
 6. Reklamacja produktu
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 8. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)
 9. Postanowienia końcowe

 

W Jan Barba Manufaktura Kosmetyków Naturalnych dbamy o prawa konsumenta. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.janbarba.com prowadzony jest przez Jan Barba Manufaktura Kosmetyków Naturalnych Bartosz Puzio działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów, NIP 531-169-29-42, REGON 362841093, adres poczty elektronicznej: info@janbarba.com.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  3. Definicje:
   1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
   3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
   5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
   7. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
   8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
   9. Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: janbarba.com.
   10. Sprzedawca; usługodawca – Jan Barba Manufaktura Kosmetyków Naturalnych Bartosz Puzio działalność gospodarcza wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej rzeczypospolitej polskiej posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów, NIP 531-169-29-42, REGON 362841093, adres poczty elektronicznej: info@janbarba.com.
   11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
   12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
   13. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
   14. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz.u. 2014 poz. 827 ze zm.) 12. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą wiadomości elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
   15. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
  4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
   1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  5. Warunki zawierania umowy sprzedaży
   1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą sklepu internetowego.
   2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie klient jest informowany w wiadomości elektronicznej w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
   3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym
    1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą sklepu internetowego.
    2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
   4. Terminy płatności za produkt
    1. Termin płatności: klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
   5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
    1. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi w trakcie składania zamówienia.
    2. Termin dostawy produktu do klienta uzależniony jest od dostawcy usług pocztowych.
   6. Reklamacja produktu
    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
    2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta na przykład:
     1. Pisemnie na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów;
     2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@janbarba.com;
     3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
     4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów.
    3. Prawo odstąpienia od umowy
     1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
      1. Pisemnie na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów;
      2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@janbarba.com;
     2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
      1. Dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
      2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
      3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
      4. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
      5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
      6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów.
      7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
      8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
       1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dostawy.
       2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
      9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
     3. Postanowienia końcowe
      1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
      2. Zmiana regulaminu:
       1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
       2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
       3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
      3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) Oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.