Regulamin

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

IV. Terminy płatności za produkt

V. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

VI. Reklamacja produktu

VII. Prawo odstąpienia od umowy

VIII. Ochrona danych osobowych

IX. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

  1. W Jan Barba dbamy o prawa konsumenta. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
  2. Definicje:

i. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

ii. Sprzedawca – Jan Barba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów, NIP: 531-171-42-76, REGON: 521450441, KRS: 0000958974, adres poczty elektronicznej: hello@janbarba.com.

iii. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

iv. Sklep internetowy – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym janbarba.com prowadzony przez Sprzedawcę.

v. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.

vi. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, ustala przedmiot(y) sprzedaży, sposobu dostawy i płatności.

vii. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

viii. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ix. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

x. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym

  1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Przelew Bankowy, Szybki Przelew i Blik Paynow, Karty Płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

  1. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

IV. Terminy płatności za produkt

  1. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

V. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

  1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia.
  2. Termin dostawy produktu do Klienta uzależniony jest od dostawcy usług pocztowych. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VI. Reklamacja produktu

1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) obowiązują zasady zawarte w Kodeksie Cywilnym .

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

a) pisemnie na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów; lub
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@janbarba.com.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć produkt wadliwy na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki, oraz innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w celu dokonania tej sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów; lub

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@janbarba.com.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy i poniesionych kosztów związanych z tą sprzedażą. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić produkt na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów.

6. Z racji natury Produktów, Klient może zwrócić tylko Produkt który NIE BYŁ otwarty/użyty/rozpieczętowany/w którym zawartość nie była poddana jakiemukolwiek kontakowi fizycznemu z kimkolwiek, z powodów sanitarnych.

7. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o krótkotrwałych terminach przydatności do zużycia oraz te, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, obowiązany jest ponieść Klient.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Jan Barba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów, NIP: 531-171-42-76, REGON: 521450441, KRS: 0000958974 posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów, adres poczty elektronicznej: hello@janbarba.com zwana dalej Administratorem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu:

a) realizacji zamówień,

b) realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (wystawiania oraz przechowywania dokumentów finansowych i księgowych).

c) realizowania prawnie uzasadnionego interesu (np. windykacji należności, obsługi procesu reklamacyjnego, zwrotów towarów, marketingu produktów i usług Administratora danych).

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Za zgodą osoby, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail.

5. Dane osobowe o odwiedzonych stronach internetowych oraz o dokonanych zakupach będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia osobie spersonalizowanej oferty zwanej profilowaniem. W tym zakresie Administrator korzysta z tzw. plików cookies.

6. Owa zgoda może być w każdej chwili wycofana. Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz usunąć swoje konto poprzez email: hello@janbarba.com.

7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wysyłki. Brak zgody na podanie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

8. W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla Administratora.

9. Owe podmioty są zobowiązane do ochrony danych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z celami określonymi przez Administratora.

10. Osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich usunięcia lub ich przeniesienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez przepisy prawa polskiego.

11. Polityka Prywatności sklepu jest dostępna na stronie https://janbarba.com/strona/polityka-prywatnosci

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim, i są regulowane przez przepisy prawa polskiego.

2. Zmiana regulaminu:

a) Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.