REGULAMIN

Spis treści:

I.  Postanowienia ogólne

II.  Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym

III.  Warunki zawierania umowy sprzedaży

IV.  Terminy płatności za produkt

V.  Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

VI.  Reklamacja produktu

VII.  Prawo odstąpienia od umowy

VIII.  Ochrona danych osobowych

IX.  Postanowienia końcowe

W Jan Barba Manufaktura Kosmetyków Naturalnych dbamy o prawa konsumenta. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

I.  Postanowienia ogólne

II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym

III.  Warunki zawierania umowy sprzedaży

IV.  Terminy płatności za produkt

V.  Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

VI.  Reklamacja produktu

 1. Pisemnie na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów;
 2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@janbarba.com;
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Pisemnie na adres: Cybulice Małe, ul. Wesoła 37, 05-152 Czosnów;
 2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@janbarba.com;
 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dostawy.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 VIII.  Ochrona danych osobowych

 1. realizacji zamówień,
 2. realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (wystawiania oraz przechowywania dokumentów finansowych i księgowych).
 3. realizowania prawnie uzasadnionego interesu (np. windykacji należności, obsługi procesu reklamacyjnego,  zwrotów towarów, marketingu produktów i usług Administratora danych).

IX.  Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) Oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.